Klauzula informacyjna RODO dot. przetwarzania danych osobowych.

Parkowa Communications mgr Maja Sieliwaniuk-Szekalska, 15-281 Białystok, ul. Legionowa 30/101 jest administratorem Twoich danych osobowych.
Z administratorem można skontaktować się za pomocą formularza kontaktowego lub pisemnie na adres siedziby. Przekazane administratorowi dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

 • w celu niezbędnym do świadczenia usług, w szczególności z zakresu psychoterapii i psychologii oraz prowadzonych szkoleń
 • w celu wypełnienia obowiązku prawnego (przestrzegania przepisów prawnych), w tym dla celów rozliczeniowych, podatkowych, prawnych oraz w związku z prowadzoną księgowością.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych:

 • imię i nazwisko oraz numer telefonu
 • adres e-mail
 • imię i nazwisko adres zamieszkania, adres firmy, PESEL, NIP na potrzeby wystawienia na życzenie zaświadczenia, faktury itp.

Zgoda na przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych tj. o stanie zdrowia i innych danych (szczególnie wrażliwych) związanych z realizacją usług.

Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację uprawnień użytkowników, wynikających z rozporządzenia RODO.

Dane osobowe mogą być przekazywane:

 • podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu administratora, w tym pracownikom i współpracownikom administratora
 • podmiotom, które są dostawcami usług dla administratora (informatycznych, księgowych, prawnych, ubezpieczycieli)
 • podmiotom uprawnionym przepisami prawa.

Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania lub okresów wskazanych przepisami prawa.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 • dostępu do treści udostępnionych przez siebie danych osobowych
 • żądania sprostowania, usunięcia lub przeniesienia udostępnionych przez siebie danych osobowych,
 • ograniczenia prawa przetwarzania udostępnionych przez siebie danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie udostępnionych przez siebie danych osobowych.